P全球【世界台】美國佇Yemen ê戰爭角色

文 / 周盈成 以下這篇短文,是用教育部公布的台語標準用字寫成。一點都不難,認得中文、略通台語,就懂八九成了。還有聲音檔唸給你聽,許多字詞也超連結到教育部《臺灣閩南語常用詞辭典》。看世界新聞,兼學台語文,就是【世界台 ~ Sè-kài Tâi】啦! Syria以外,中東有另外一个國家,這站也是不時天頂落炸彈,炸死平民,但是koh較罕得受著國際關注,彼就是Yemen。佇遐,Saudi Arabia做 […]

P全球【看見】防火巷的理髮院

文 / 許惟棟 炎熱的週末下午,越南移工阿堅正在宿舍的防火巷幫同鄉的阿全剪頭髮。兩個人在路邊撿人家丟棄的鏡子,用垃圾袋當剪髮袍,跟朋友借來剪刀,就開始互相當起了彼此的理髮師。防火巷有點髒亂,空氣中還散發著水溝的臭味,但是兩人依舊煞有其事的把手機放在鏡子前,一邊看著越南節目,彷彿是在高級理髮沙龍似的自得其樂。   「沒學過剪頭髮啊!天氣這麼熱又沒錢,只好互相剪啊!反正剪短就好了麻!來台灣工 […]

P全球【世界台】英國May首相ê新路線引排外爭議

文 / 周盈成 以下這篇短文,是用教育部公布的台語標準用字寫成。一點都不難,認得中文、略通台語,就懂八九成了。還有聲音檔唸給你聽,許多字詞也超連結到教育部《臺灣閩南語常用詞辭典》。看世界新聞,兼學台語文,就是【世界台 ~ Sè-kài Tâi】啦! 脫歐公投之後接任英國首相ê Theresa May頂禮拜佇保守黨大會致辭,宣示一个伊稱做「新tiong-ng」ê立場。這條路線被形容是「經濟倒斡、社會 […]

P全球【看見】對,真正的問題就是歧視! 

文 / 陳秀蓮 反剝皮移工大遊行在10/02順利結束,將近三千名的參與者,一大早從北中南出發集合,為的是請求台灣的立法院,儘速通過就服法52條修法,取消移工三年約滿需出國一日。這意味著移工每三年就必須再被收取一次約八至十五萬元的仲介費,即使是再次來台,仍有一年到一年半的時間在還債。許多移工選擇在三年期滿前夕「逃跑」,最主要原因就是,不想再被迫繳納一次鉅額仲介費,「三年出國一日」的規定,就是「造成移 […]

P全球【世界台】Kashmir佮南亞水戰爭ê危機

文 / 周盈成 以下這篇短文,是用教育部公布的台語標準用字寫成。一點都不難,認得中文、略通台語,就懂八九成了。還有聲音檔唸給你聽,許多字詞也超連結到教育部《臺灣閩南語常用詞辭典》。看世界新聞,兼學台語文,就是【世界台 ~ Sè-kài Tâi】啦! 印度佮Pakistan佇Kashmir衝突升懸,最近半個月ê 軍事行動已經造成至少20个人死亡。佇各種設想ê戰爭危機內底,有一層,是水ê戰爭,有分析家 […]

P全球【世界台】頭路予機器人搶去 將來免做食國家?

文 / 周盈成 以下這篇短文,是用教育部公布的台語標準用字寫成。一點都不難,認得中文、略通台語,就懂八九成了。還有聲音檔唸給你聽,許多字詞也超連結到教育部《臺灣閩南語常用詞辭典》。看世界新聞,兼學台語文,就是【世界台 ~ Sè-kài Tâi】啦! 機器人佮人工智慧快速發展,這站佇歐美開始時行一種設想:若是未來大部份ê工課攏無需要人去做,欲按怎維持逐家準做無頭路,也有錢通生活?若是國家分錢予你免做 […]